Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

Chuyện tình yêu xa của chàng đồng tính đẹp trai: 'Đang nói chuyện vui cười tự nhiên nước mắt rơi'

Chuyện tình yêu xa của chàng đồng tính đẹp trai: 'Đang nói chuyện vui cười tự nhiên nước mắt rơi'
- Cặp đôi đồng tính nam Tô Tuấn Thanh và Huỳnh Thái Cường rất nổi tiếng trong cộng đồng LGBT với chuyện tình đẹp như mơ. Trong 3 tuần gặp nhau ...

Follow by Email