Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2018

Cặp đôi đồng tính nam vỡ oà trong hạnh phúc trên sân khấu của diva Mariah Carey

Cặp đôi đồng tính nam vỡ oà trong hạnh phúc trên sân khấu của diva Mariah Carey
- Mới đây, diva huyền thoại của làng nhạc thế giới Mariah Carey đã có một hành động vô cùng đẹp trong mắt cộng đồng LGBTQ nói riêng và làm nức ...

Follow by Email