Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2018

Đẩy mạnh tuyên truyền, đề cao cảnh giác trước tội phạm mua bán người

Đẩy mạnh tuyên truyền, đề cao cảnh giác trước tội phạm mua bán người
- Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, pháp luật về phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, kiến thức phòng chống HIV/AIDS, ...

Follow by Email