Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年7月30日星期一

Đâu là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi 'LGBT có phải là một căn bệnh, và nó có lây không?'

Đâu là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi 'LGBT có phải là một căn bệnh, và nó có lây không?'
- Ở tập 2 của Just Love - talkshow dành riêng cho LGBT và những ai quan tâm đến LGBT, khi đưa ra câu hỏi 'LGBT có phải là một căn bệnh, và có lây ...