WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Đại học ở Nhật sẽ nhận sinh viên chuyển giới

Đại học ở Nhật sẽ nhận sinh viên chuyển giới
- Trong năm 2015, Bộ Giáo dục Nhật ban hành chỉ dẫn cho các thành phố về việc đáp ứng những nhu cầu của học sinh, sinh viên LGBT, bao gồm nỗ ...

Follow by Email