WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Đại học dành cho nữ ở Nhật chấp nhận sinh viên chuyển giới

Đại học dành cho nữ ở Nhật chấp nhận sinh viên chuyển giới
- Nhiều thành phố đã bắt đầu thừa nhận các cặp vợ chồng LGBT ở cấp địa phương. Một số trường THCS đưa ra mẫu đồng phục phi giới tính nhằm ...

Follow by Email