Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2018

9X LGBT được Hoài Linh và Việt Hương khen ngợi khi 'náo loạn' sân khấu Người Bí Ẩn

9X LGBT được Hoài Linh và Việt Hương khen ngợi khi 'náo loạn' sân khấu Người Bí Ẩn
- Chàng trai này cũng được nhiều bạn trẻ trong cộng đồng LGBT yêu mến với câu chuyện về hành trình "come out" dám sống thật với chính mình.

Follow by Email