Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho Bộ luật chuyển giới

Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cho Bộ luật chuyển giới
- Tại Việt Nam, một trong những vấn đề được mong đợi lớn nhất của cộng đồng LGBT là có một bộ luật về chuyển đổi giới tính, sau khi việc hợp pháp ...

Follow by Email