Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月19日星期二

Nóng nhất showbiz: Hot LGBT tổ chức đám cưới đồng tính, Kim Lý tỏ tình Hà Hồ

Nóng nhất showbiz: Hot LGBT tổ chức đám cưới đồng tính, Kim Lý tỏ tình Hà Hồ
- Hot LGBT tổ chức đám cưới đồng tính, Kim Lý tỏ tình Hồ Ngọc Hà, dàn sao Hoàn châu cách cách hội ngộ là những tin tức nóng nhất của showbiz ..