WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Người chuyển giới Trung Quốc bước ra từ bóng tối

Người chuyển giới Trung Quốc bước ra từ bóng tối
- Việc Trung Quốc không có tôn giáo chủ đạo phản đối giới tính thứ 3 cũng được cho là giúp giảm thiểu sự ngược đãi đối với cộng đồng LGBT.

Follow by Email