Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Hà Nội phấn đấu 100% số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV

Hà Nội phấn đấu 100% số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV
- đơn vị, các tổ chức xã hội và mọi người dân vào hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống ...

Follow by Email