Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Hà Nội phấn đấu 100% số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV

Hà Nội phấn đấu 100% số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV
- đơn vị, các tổ chức xã hội và mọi người dân vào hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống ...

Follow by Email