Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月25日星期一

Hà Nội phấn đấu 100% số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV

Hà Nội phấn đấu 100% số phụ nữ mang thai được tư vấn xét nghiệm HIV
- đơn vị, các tổ chức xã hội và mọi người dân vào hoạt động phòng chống HIV/AIDS nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tỷ lệ trẻ nhiễm HIV từ mẹ xuống ...