WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

GEF 6 tăng cường thúc đẩy bình đẳng giới

GEF 6 tăng cường thúc đẩy bình đẳng giới
- Bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng các nước trên thế giới trong đó có ... mục tiêu xóa bỏ phân biệt đối xử về giới đã đạt được những tiến bộ đáng kể ... thúc đẩy sự bình đẳng giới tính trong các chương trình và dự án của GEF.

Follow by Email