WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Diễu hành tự hào đồng tính qua các năm

Diễu hành tự hào đồng tính qua các năm
- Nhằm kỷ niệm vụ bạo động tại quán rượu Stonewall ngày 29.6.1969, tháng 6 hằng năm đã được cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển ...

Follow by Email