Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Diễu hành tự hào đồng tính qua các năm

Diễu hành tự hào đồng tính qua các năm
- Nhằm kỷ niệm vụ bạo động tại quán rượu Stonewall ngày 29.6.1969, tháng 6 hằng năm đã được cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển ...

Follow by Email