Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

Các ngôi sao nổi tiếng ăn mừng 'Tháng tự hào đồng tính'

Các ngôi sao nổi tiếng ăn mừng 'Tháng tự hào đồng tính'
- Tháng 6 hằng năm được xem là “Tháng tự hào” của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới). Đây là sự kiện nhằm kỷ niệm cuộc bạo ...

Follow by Email