Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月19日星期二

Các kiểu đặt tên con lắt léo của cha mẹ Trung Quốc

Các kiểu đặt tên con lắt léo của cha mẹ Trung Quốc
- Nhưng việc tìm ra một cái tên độc đáo ở đất nước đông dân nhất thế giới có lẽ ... Trong một số trường hợp, cách này chỉ áp dụng cho tên nam giới. ... nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay theo xu hướng tìm về các tác phẩm văn học ... và phần nhiều trong số các mong đợi này là liên quan tới giới tính của trẻ.