Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月25日星期一

Angelina Jolie có thể bị tước quyền nuôi con, David Beckham nói về việc ...

Angelina Jolie có thể bị tước quyền nuôi con, David Beckham nói về việc ...
- Nếu tình huống này không cải thiện, tòa án sẽ có thẩm quyền trao lại .... Anh ấy từng không ý thức được rằng giữ bí mật giới tính của mình đã khiến anh ... Tương tự, Công tước và nữ Công tước xứ Wessex cũng từng là cha mẹ đỡ ...