WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Thế giới các nhà khoa học trẻ

Thế giới các nhà khoa học trẻ
- công bằng, trung thực và minh bạch, thừa nhận những lợi ích và những thiệt hại có thể xảy ra. ICSU khuyến khích công bằng trong cơ hội tiếp cận khoa học và lợi ích của nó, chống kỳ thị sắc tộc, tôn giáo, quốc tịch, ngôn ngữ, chính kiến ​​hoặc quan điểm khác, giới tính, xu hướng tình dục, khuyết tật ...

Follow by Email