Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Nữ đạo diễn Kim Khánh dành sự đồng cảm đặc biệt với cộng đồng LGBT

Nữ đạo diễn Kim Khánh dành sự đồng cảm đặc biệt với cộng đồng LGBT
- Đây là bộ phim nằm trong dự án phòng chống HIV/AIDS của Đại sứ quán Mỹ. Phía Đại sứ quán đề nghị tôi hợp tác làm bộ phim này. Bộ phim "Hồn ...

Follow by Email