Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Ngôi sao phim 'Harry Potter' tố cáo Hollywood ngược đãi phụ nữ, kì thị người đồng tính

Ngôi sao phim 'Harry Potter' tố cáo Hollywood ngược đãi phụ nữ, kì thị người đồng tính
- tiện truyền thông phi chính phủ của Hoa Kỳ, được thành lập bởi cộng đồng LGBT) chỉ tìm thấy 12,8% các bộ phim chủ đạo có các nhân vật LGBT.

Follow by Email