WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Kiểm duyệt nội dung LGBT, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Eurovision

Kiểm duyệt nội dung LGBT, đài Trung Quốc bị cấm chiếu Eurovision
- Tài khoản The Voice of Homosexuality cho biết quyết định kiểm duyệt các yếu tố liên quan đến người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) của ...

Follow by Email