WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

Phố đèn đỏ: Xứ Mỹ, cấm cũng như không

Phố đèn đỏ: Xứ Mỹ, cấm cũng như không
- Người mại dâm làm trong nhà chứa phải đăng ký với cảnh sát và được cấp giấy phép lao động sau khi qua xét nghiệm HIV/AIDS. Luật của bang quy định họ phải qua xét nghiệm HIV/AIDS mỗi tháng và xét nghiệm bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mỗi tuần. Bị nhiễm HIV/AIDS mà còn hành nghề là ...

Follow by Email