Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Phố đèn đỏ: Xứ Mỹ, cấm cũng như không

Phố đèn đỏ: Xứ Mỹ, cấm cũng như không
- Người mại dâm làm trong nhà chứa phải đăng ký với cảnh sát và được cấp giấy phép lao động sau khi qua xét nghiệm HIV/AIDS. Luật của bang quy định họ phải qua xét nghiệm HIV/AIDS mỗi tháng và xét nghiệm bệnh lây nhiễm qua đường tình dục mỗi tuần. Bị nhiễm HIV/AIDS mà còn hành nghề là ...

Follow by Email