Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Phát triển thiết bị cấy ghép bảo vệ phụ nữ khỏi lây nhiễm HIV

Phát triển thiết bị cấy ghép bảo vệ phụ nữ khỏi lây nhiễm HIV
- Xin nhắc lại rằng không giống với vi rút Ebola, HIV không giết người, nó chỉ làm suy yếu hệ miễn dịch của người trong việc chống chọi lại các bệnh khác. Do đó mới có tên gọi vi rút suy giảm miễn dịch ở người và hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS). Tuy nhiên, sự suy yếu của hệ miễn dịch ..

Follow by Email