Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Facebook có thể dự đoán chủng tộc, tôn giáo và xu hướng giới tính qua nút like

Facebook có thể dự đoán chủng tộc, tôn giáo và xu hướng giới tính qua nút like
- Vào cuối tháng 3/2018, một cựu nhân viên của công ty dữ liệu Cambridge Analytica đã tuyên bố rằng dữ liệu của hàng chục triệu người sử dụng Facebook đã được thu thập và sử dụng để tạo ảnh hưởng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Follow by Email