Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

13 dấu hiệu cho thấy bạn đang kiệt sức mà không biết

13 dấu hiệu cho thấy bạn đang kiệt sức mà không biết
- Trong guồng quay của cuộc sống ngày nay, chúng ta đôi khi "quên mất" rằng mình đang dần kiệt sức. Bác sỹ Holly Phillips, tác giả cuốn The Exhaustion Breakthrough (tạm dịch Vượt qua sự kiệt sức), nói với tạp chí Well Good, "mệt mỏi không nhất thiết là ...

Follow by Email