WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

Viện iSEE: Mở và khoan dung với những khác biệt

Viện iSEE: Mở và khoan dung với những khác biệt
- Những năm gần đây, Viện Nghiên cứu Xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE) đã thực hiện nhiều nghiên cứu rất quan trọng về các nhóm dân tộc thiểu số, cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT). Qua đó, iSEE góp phần giúp xã hội trở nên thấu hiểu, khoan dung hơn, giảm sự kỳ thị. iSEE có ...

Follow by Email