Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Vài con số thú vị về hôn nhân và tình dục qua cuộc điều tra

Vài con số thú vị về hôn nhân và tình dục qua cuộc điều tra
- Trang tin Cracked.com (CC) của Mỹ ngày 7/3 cập nhật vài số liệu lạ liên quan đến hôn nhân và tình dục, dựa trên những nghiên cứu, thăm dò mới nhất tại Anh và Mỹ. Cộng đồng người LGBT ở Mỹ. 1. Về LGBT. LGBT có thể hiểu là cộng đồng những người đồng tính. Theo CC, trong thời gian từ năm ...

Follow by Email