Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Số ca phẫu thuật chuyển giới tăng chóng mặt

Số ca phẫu thuật chuyển giới tăng chóng mặt
- Trong bài báo vừa được xuất bản trong tạp chí khoa học JAMA Surgery, lượng bệnh nhân có xu hướng tăng đáng kể vào những năm gần đây.Thống kê cho thấy có ... Trong suốt 5 năm (2000-2005), 72% người phát hiện mình có giới tính không phù hợp tiến hành chuyển giới. Đến khoảng những năm ...

Follow by Email