Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月9日星期五

Phụ nữ đối diện với nhiều rào cản trong bổ nhiệm các chức vụ quản lý

Phụ nữ đối diện với nhiều rào cản trong bổ nhiệm các chức vụ quản lý
- Theo nội dung báo cáo "Triển vọng xã hội và việc làm của thế giới" của Tổ chức Lao động quốc tế, phụ nữ có ít cơ hội tiếp cận việc làm hơn, có xu hướng phải chấp nhận những việc làm chất lượng thấp nhiều hơn và phải đối diện với nhiều rào cản trong bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý. Báo cáo cho ...