Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Phim đồng tính tuổi teen lọt vào top 5 phòng vé Mỹ

Phim đồng tính tuổi teen lọt vào top 5 phòng vé Mỹ
- Từ trước đến nay, dòng phim LGBT - vốn được xem là "kén khán giả" và "chỉ mang tính nghệ thuật" - đã xuất hiện nhiều tác phẩm thành công về mặt thương mại như Brokeback Mountain (doanh thu 178 triệu USD, kinh phí 17 triệu USD), Carol (40 triệu USD và 11,8 triệu USD), Call Me By Your Name ...

Follow by Email