Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Ô nhiễm của Trung Quốc đang tác động đến toàn thế giới như thế nào?

Ô nhiễm của Trung Quốc đang tác động đến toàn thế giới như thế nào?
- Theo tính toán, dự báo đầu tư toàn cầu vào các loại hình sản xuất năng lượng sạch trong giai đoạn 2017-2040 sẽ đạt hơn 10.000 tỉ USD, trong số này 72% sẽ là các loại năng lượng tái tạo như gió và mặt trời. Trung Quốc chắc chắn là đang hướng đến việc thu được càng nhiều lợi ích càng tốt từ xu ...

Follow by Email