Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月8日星期四

Nữ sinh ở các trường đơn giới tính thường có xu hướng chọn các môn thuộc chương trình ...

Nữ sinh ở các trường đơn giới tính thường có xu hướng chọn các môn thuộc chương trình ...
- Nghiên cứu trên đã được yêu cầu thực hiện bởi Liên đoàn Các trường chỉ tuyển Nữ sinh ở Úc. Liên đoàn này cho biết, nữ sinh ở các trường đơn giới tính đã chọn những môn học mà theo truyền thống thì chỉ dành cho nam sinh, chẳng hạn như môn hóa hoặc môn vật lý, cho nên không có khuôn mẫu ...