Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月9日星期五

Nhà biên kịch Marine Bachelot Nguyen: 'Tôi ngạc nhiên trước phong trào chống kỳ thị giới tính tại ...

Nhà biên kịch Marine Bachelot Nguyen: 'Tôi ngạc nhiên trước phong trào chống kỳ thị giới tính tại ...
- Vào năm 2014, tôi về Việt Nam và dành thời gian tìm hiểu cộng đồng LGBT tại đây. Tôi thực sự ngạc nhiên vì các bạn trẻ có hoạt động sôi nổi, thông minh để kêu gọi toàn xã hội tôn trọng giới. Họ tổ chức nhiều buổi tuần hành, họ chia sẻ với truyền thông. Họ xây dựng nhiều tác phẩm nghệ thuật về chủ ...