Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Ly hôn xong, tôi muốn công khai để được sống là chính mình, nhưng gia đình lại liên tục ngăn cản

Ly hôn xong, tôi muốn công khai để được sống là chính mình, nhưng gia đình lại liên tục ngăn cản
- Trong thời gian ly thân, tôi có tìm hiểu về cộng đồng LGBT, mà cụ thể là đồng tính nữ. Khi thủ tục ly hôn hoàn tất tôi cũng bắt đầu gặp gỡ và hẹn hò một vài người bạn cùng giới. Nhưng chỉ khi gặp đúng người này tôi mới muốn “come out”. Điều tôi luôn trăn trở đó là mọi chuyện đến với tôi quá nhanh.

Follow by Email