WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

Hơn 49.000 người được hưởng lợi từ dự án của Hội CTĐ

Hơn 49.000 người được hưởng lợi từ dự án của Hội CTĐ
- Đối với Dự án “Y tế Việt Nam” tiền thân là dự án “Hỗ trợ tư vấn, chăm sóc và phòng chống HIV/AIDS” do Hội CTĐ Mỹ tài trợ thông qua T.Ư Hội CTĐ Việt Nam cho Hội CTĐ Sơn La, tính đến nay đã triển khai được gần 6 năm. Mục tiêu chung của dự án là tăng cường tiếp cận và sử dụng thông tin liên ...

Follow by Email