Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

Chuyên gia tiết lộ kết cấu bữa ăn thanh đạm lành mạnh, ai làm được sẽ khoẻ mạnh trường thọ

Chuyên gia tiết lộ kết cấu bữa ăn thanh đạm lành mạnh, ai làm được sẽ khoẻ mạnh trường thọ
- Chúng ta thường đọc và nghe rất nhiều lời khuyên rằng nên ăn uống thanh đạm để duy trì sức khỏe, để có được sức khỏe thật sự từ bên trong. Nghe là vậy nhưng nhiều người thật sự lại không biết ăn uống thanh đạm là một chế độ ăn như thế nào. Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Trung Quốc, GS.

Follow by Email