Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月9日星期五

Cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng giới trên toàn cầu

Cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng giới trên toàn cầu
- Báo cáo "Triển vọng Xã hội và việc làm của thế giới: Những xu hướng cho phụ nữ năm 2018 - khái quát" của Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy tỷ lệ ... ILO kết luận giải quyết tình trạng phân biệt đối xử giới tính trong lĩnh vực việc làm vẫn phải là ưu tiên hàng đầu nếu như thế giới muốn tới năm 2030 đạt ...