WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

Nhiều việc làm giúp phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng

Nhiều việc làm giúp phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng
- Thông qua các buổi sinh hoạt, Hội tập trung tuyên truyền cho chị em về phẩm chất, trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS… Bên cạnh đó, Hội phối hợp với ...

Follow by Email