Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Nhiều việc làm giúp phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng

Nhiều việc làm giúp phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng
- Thông qua các buổi sinh hoạt, Hội tập trung tuyên truyền cho chị em về phẩm chất, trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc bền vững; tuyên truyền về phòng, chống tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS… Bên cạnh đó, Hội phối hợp với ...

Follow by Email