WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

47% nguồn tài chính cho y tế do hộ gia đình chi trả

47% nguồn tài chính cho y tế do hộ gia đình chi trả
- lập tài khoản y tế (hệ thống thống kê về tài chính trong đó có các thống kê riêng cho từng lĩnh vực như y tế dự phòng, khám chữa bệnh, HIV/AIDS.