WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

Tom Ford: 'Đàn ông ngủ với đàn ông không có nghĩa là đồng tính'

Tom Ford: 'Đàn ông ngủ với đàn ông không có nghĩa là đồng tính'
- Phát ngôn của Tom Ford đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng LGBT. Nhiều người ủng hộ lập luận của ông và cho rằng cần phân biệt rõ giữa xu ...