WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

Phần mềm nhận dạng người đồng tính thông qua ảnh chân dung

Phần mềm nhận dạng người đồng tính thông qua ảnh chân dung
- Mặc dù vậy, phần mềm định dạng của Michal Kosinski và Yilun Wang đã khiến cho nhiều tổ chức chuyên về quyền của người LGBT cảm thấy lo lắng.