WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Kết nối, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng HIV

Kết nối, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng HIV
- Trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS luôn gặp phải những khó khăn, trở ngại trên bước đường hòa nhập. Có em vì mặc cảm và kỳ thị đã không vượt ...