WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Gọi ai đó là pê đê: 'Cách nói châm biếm, không nên ủng hộ'

Gọi ai đó là pê đê: 'Cách nói châm biếm, không nên ủng hộ'
- Đây có lẽ là một cách dùng từ sai chuẩn, khiến cho cộng đồng LGBT cảm thấy khá khó chịu. Dưới đây là video về chủ đề: “Khi nào bạn gọi người ...

Follow by Email