Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2017年8月2日星期三

42 người bị bắt tại Nigeria vì hành vi đồng tính luyến ái

42 người bị bắt tại Nigeria vì hành vi đồng tính luyến ái
- Tháng trước, một nhà văn của Nigeria, Chibuihe Obi bị bắt cóc vì đã có những bài viết phản ánh về hành vi kì thị người LGBT. Obi xuất bản một bài ...