WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Trung Quốc cấm nội dung đồng tính trên internet

Trung Quốc cấm nội dung đồng tính trên internet
- Thông tin về quy định trên cũng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng LGBT Trung Quốc - những người vẫn đang bị kỳ thị và phân biệt đối xử ...