WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tin vui cho cộng đồng LGBT: Nước Đức chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Tin vui cho cộng đồng LGBT: Nước Đức chính thức hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
- Renate Kuenast từ đảng Xanh, người đã thúc đẩy cho quyền của cộng đồng LGBT trong nhiều thập niên qua đã reo lên sung sướng rằng: "Tôi nghĩ ...