WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Tiếp tục đẩy mạnh tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống

Tiếp tục đẩy mạnh tiến bộ khoa học công nghệ vào đời sống
- học và chuyển giao công nghệ với nhiều hoạt động có ý nghĩa cho sự phát triển của cộng đồng như giao thông, môi trường, phòng chống HIV/AIDS ...