WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Phim đồng tính Việt đã hết thời câu khách, khoe thân?

Phim đồng tính Việt đã hết thời câu khách, khoe thân?
 - Đề tài đồng tính đi vào phim Việt ngày càng có nhiều thay đổi, khiến cái nhìn về LGBT mang tính nhân văn hơn.