WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Nhìn lại những xáo trộn của cộng đồng LGBTQ trong 6 tháng Trump lên nắm quyền

Nhìn lại những xáo trộn của cộng đồng LGBTQ trong 6 tháng Trump lên nắm quyền
- Trump chính thức xóa sổ Luật bảo vệ người lao động chống lại sự kì thị, phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bảng dạng giới trên toàn liên ...