WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Nâng cao vị thế con người và chú trọng sức khỏe phụ nữ

Nâng cao vị thế con người và chú trọng sức khỏe phụ nữ
- Trong khi đó, chất lượng dân số có được cải thiện nhưng còn thấp, các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản còn hạn chế, tình trạng nhiễm HIV/AIDS ...