WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

Malta hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

Malta hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới
- chức Phong trào quyền bình đẳng ở Malta, cho biết việc thông qua hôn nhân đồng giới đã đáp ứng được nguyện vọng của cộng đồng LGBT tại đây ...